Praktyki

Mazowiecki Oddział KIDP

Praktyki zawodowe

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych zadań.

Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Inne formy praktyki

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

1) przez okres co najmniej 6 miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

2) przez okres co najmniej 1 roku w:

 • urzędzie skarbowym
 • izbie skarbowej
 • urzędzie kontroli skarbowej
 • urzędzie celnym
 • izbie celnej
 • Ministerstwie Finansów
 • samorządowych służbach finansowych
 • samorządowym kolegium odwoławczym

- jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

3) przez okres co najmniej 1 roku:

 • na stanowisku prokuratora lub sędziego,
 • na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
 • na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • na stanowisku skarbnika gminy;

4) przez okres co najmniej 2 lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra finansów z 5 października 2014 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. poz. 1401 z 2014 r.)

Kwestię praktyk reguluje również:
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.