Praktyki

Praktyki zawodowe

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

  Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu
  Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych zadań.
  Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego - w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

  Inne formy praktyki

  Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

  1) przez okres co najmniej 6 miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

  2) przez okres co najmniej 1 roku w: 

  a) urzędzie skarbowym 
  b) izbie skarbowej 
  c) urzędzie kontroli skarbowej
  d) urzędzie celnym
  e) izbie celnej
  f) Ministerstwie Finansów 
  g) samorządowych służbach finansowych 
  h) samorządowym kolegium odwoławczym

  - jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

  3) przez okres co najmniej 1 roku:

  a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,
  b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
  c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  d) na stanowisku skarbnika gminy; 

  4) przez okres co najmniej 2 lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

  Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

  Kwestię praktyk reguluje również:
  akcja

  Kontakt

  tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

  ul. Targowa 20 a
  03-731 Warszawa

  tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

  x
  x