Szczeg�y szkolenia / imprezy

KONFERENCJA ON -LINE II - MAZOWIECKA DEBATA O PODATKACH I PRAWIE
Kategoria: Konferencja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 15.0
Zgłoszenia: 58 / 250
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
600.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
1000.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-05-26
Data zakończenia: 2023-05-27
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Szanowni Państwo,

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej II MAZOWIECKIEJ DEBACIE O PODATKACH I PRAWIE PT. ,, PRAWO PODATKOWE A PRAWO KARNE – TRUDNE RELACJE W ORZECZNICWIE”, organizowanej przy współpracy ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


II MAZOWIECKA DEBATA O PODATKACH I PRAWIE
 PT. ,,,, PRAWO PODATKOWE A PRAWO KARNE – TRUDNE RELACJE W ORZECZNICTWIE”

Data konferencji: 26-27 maja 2023 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sala konferencyjna 316 im. Samuela Bogumiła Lindego, poziom 3
(ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa)


Wydarzenie ma na celu dyskusję wokół problemów podatkowych w kontekście wybranej gałęzi prawa lub analizę specyficznego, istotnego aspektu prawa podatkowego. Kontynuując rozpoczęty w poprzednim roku cykl Debat o Podatkach i Prawie zapraszamy na kolejną debatę, tym razem o związkach prawa podatkowego z prawem karnym. Każdemu doradcy podatkowemu temat kojarzyć się musi z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.05.2022 r. (I FPS 1/21). Oczywiście ta uchwała też będzie ważną „bohaterką” naszego spotkania, ale będzie to tylko jedno z kilku zagadnień, nad którymi będziemy dyskutować. Przede wszystkim zadamy sobie pytanie, które postępowanie: karne, czy podatkowe, powinno zakończyć się jako pierwsze, czy jedno jest uzależnione od drugiego i może to drugie zdominować, czy zdeterminować treść rozstrzygnięcia w tym drugim?

Wzajemne wykorzystywanie dowodów z postępowań karnych i podatkowych to także temat pełen niejasności.  Warto o tym porozmawiać nie tylko w gronie doradców podatkowych, ale też z prawnikami-karnistami oraz prokuratorami. Nie można w tych dyskusjach pominąć orzecznictwa TSUE i ETPC.

Drugi dzień konferencji to dyskusje nad tematami szczegółowymi, jak zasady odpowiedzialności karnej, czy podatkowe skutki przestępstw. Zajmiemy się też tajemnicami (zawodową, skarbową) w kontekście karnym i podatkowym. Oczywiście na koniec dotrzemy do raju, czyli przedawnienia, gdzie będzie czekała też wspomniana powyżej „bohaterka”. Ale przedawnienie to nie tylko kwestia instrumentalnego wszczynania postępowań karnych.

Tegoroczną edycję zaszczycą następujący prelegenci: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c.( UMK,UJ), dr hab. Jerzy Duży, Maciej Zborowski, prof. dr hab. Arkadiusz Lach (UMK), dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Alicja Sarna, dr Agnieszka Franczak (UEK), Krzysztof Musiał, Sędzia WSA dr Dagmara Dominik – Ogińska, dr Ewa Prejs (UMK), Emil Chojnacki (IAS w Krakowie), Michał Potyrała, Piotr Kołodziejczyk, dr Andrzej Dmowski, Paweł Pogorzelski, Paweł Chrupek (Biuro Rzecznika MŚP), dr Jacek Matarewicz, Joanna Waśko, dr Piotr Stanisławiszyn, Małgorzata Militz, Marek Gizicki, dr hab. Tomasz Nowak( UŁ), Michał Rams, dr Sebastian Zieliński. PROGRAM KONFERENCJI:

Dzień I

11.00-12.00 Rejestracja uczestników/kawa na powitanie

12.00 – 12.30

Rozpoczęcie, powitanie gości: Anna Misiak – przewodnicząca MO KIDP,
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. (UMK/UJ) – wystąpienie wprowadzające

12.30 – 14.15 Sesja I:

Temat 1: Postępowanie podatkowe a karne - kto komu ma służyć, kto pierwszy ma dobiec do mety?

Dyskusja: prokurator dr hab. Jerzy Duży, Maciej Zborowski (KNDP), prof. dr hab. Arkadiusz Lach (UMK), dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, moderator: Alicja Sarna (SSW)

Temat 2: Kary/sankcje podatkowe/karne - ratunek w Strasburgu lub Luksemburgu?

Dyskusja: dr Agnieszka Franczak (UEK), Krzysztof Musiał (Musiał i Partnerzy), sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska, moderator: dr Ewa Prejs (UMK)

Standardy wynikające z aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości w zakresie m.in.:

- uwzględniania zasady domniemania niewinności przez organy podatkowe,

- kumulacji sankcji podatkowych oraz sankcji karnych skarbowych za ten sam czyn

- indywidualizacji sankcji podatkowej

14.15 -15.00 Przerwa

15.00 – 17.30 Sesja II: „Kto komu pomaga?”

Temat 3: Dowody „karne” w postępowaniu podatkowym.

Prezentacja orzecznictwa i dyskusja

Emil Chojnacki (IAS w Krakowie), Michał Potyrała (PwC), Piotr Kołodziejczyk (EY); moderator: Maciej Zborowski (KNDP)

Temat 4: Dowody „podatkowe” w postępowaniu karnym

Prezentacja orzecznictwa i dyskusja

Dr hab. Jerzy Duży, prof. dr hab. Arkadiusz Lach (UMK), Michał Rams (PwC) moderator: dr Andrzej Dmowski (Russell Bedford),

Kolacja od 19.00- 23.00

Dzień II

9.00 – 10.30 Sesja III Odpowiedzialność karna i podatkowa

- odpowiedzialność karna za fałszowanie faktur (wyrok SA w Warszawie z 24.02.2022 r., II AKa 448/21) – dr Andrzej Dmowski (Russell Bedford)

- materialny charakter czynu karnoskarbowego tzw. nieodprowadzenia w terminie przez płatnika pobranego podatku - art. 77 § 1 k.k.s. (postanowienie SN z 15.01.2021, III KK 321/19) – Paweł Pogorzelski (EY)

- nieuiszczenie podatku akcyzowego jako znamię art. 54 § 1 k.k.s., a nie art. 284 k.k. (wyrok SN z 12.05.2022 r. IV KK 408/21) – Paweł Pogorzelski (EY)

- odpowiedzialność za działania syndyka (wyrok WSA w Warszawie z 18.11.2020, III SA/Wa 2871/19) - radca prawny Paweł Chrupek dyrektor wydziału procesowego Biuro Rzecznika MŚP

- Czy z czynności dokonanej sprzecznie z przepisami prawa (kradzież energii) może „powstać” podatek VAT? – rozważania na tle wyroku TSUE w sprawie C-677/21 – Małgorzata Militz (GWW)

- dyskusja

10.15-10.30 – Przerwa kawowa

Sesja IV 10.30-12.30

A) Czy organ podatkowy może zastąpić sąd przy rozstrzyganiu o popełnieniu przestępstwa? 

- tylko sąd może rozstrzygnąć, że popełniono przestępstwo – pozorna oczywistość na gruncie opodatkowania czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (wyrok NSA z 5.02.2014 r. II FSK 1045/12, wyrok NSA z 26.06.2019, II FSK 2669/18, wyrok NSA z 12.04.2018, II FSK 961/16. Wyrok WSA w Szczecinie z 26.01.2012 r. I SA/Sz 936/11) – dr prof. Wojciech Morawski prof. UMK,

- ustalenie przez sąd administracyjny lub organ podatkowy świadomości udziału podatnika w oszustwie podatkowym (wyrok NSA z 12.01.2023, I FSK 1658/18) - dr Jacek Matarewicz (Kancelaria Ożóg Tomczykowski)

- dyskusja

B) Różne odsłony tajemnic

- trudność przeprowadzenia innych dowodów jako argument za zwolnieniem z tajemnicy zawodowej? (postanowienie SN z 19 maja 2020 r., I KZ 8/20) - dr Andrzej Dmowski (Russell Bedford)

- tajemnica zawodowa a wymuszone zeznania doradcy podatkowego (wyrok WSA w Warszawie z 17.07.2013 r., III SA/Wa 333/13) - dr Jacek Matarewicz (Kancelaria Ożóg Tomczykowski)

- Ujawnienie tajemnicy skarbowej przez organ podatkowy (m. in. wyrok SA w Gdańsku z 6.09.2013, I ACa 397/13) – Joanna Waśko i Michał Rams (PwC)

- Ujawnienie tajemnicy skarbowej jako przestępstwo a wznowienie postępowania – uwagi na tle doktryny owoców zatrutego drzewa (m.in. wyrok NSA z 16.04.2015 r. II FSK 1300/13) - dr Sebastian Zieliński (Crido, Politechnika Warszawska)
- dyskusja

Przerwa Lunchowa 12.30-13.15

13.15-15.00 Sesja V Już widać bramy raju, czyli przedawnienie na
horyzoncie…

A) Problemy szczegółowe

- problematyka przedawnienia wykroczeń karnoskarbowych i przestępstw karnoskarbowych a przedawnienie zobowiązań podatkowych (wyrok SN - Izba Karna z 31.01.2022 r., V KK 515/21; postanowienie SN - Izba Karna z 14.06.2022 r., V KS 8/22) – sędzia SR dr Piotr Stanisławiszyn (UO)

- związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z niewykonaniem zobowiązania podatkowego (m. in. wyrok WSA w Gliwicach z 7.09.2022 r., I SA/Gl 427/22, z 14.10.2022 r., I SA/Gl 312/22, WSA w Białymstoku z 4.01.2023 r., I SA/Bk 488/22) - Marek Gizicki (Deloitte)/dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK)

- dyskusja

B) Jak uchwała NSA z 25.05.2022 r. (I FPS 1/21) działa w praktyce?
Dyskusja: dr hab. Tomasz Nowak (UŁ), Joanna Waśko (PwC), Emil Chojnacki (IAS w Krakowie); moderator Paweł Chrupek (radca prawny Paweł Chrupek dyrektor wydziału procesowego Biuro Rzecznika MŚP)

15.00- 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji, a potem coś słodkiego na pożegnanie 


UDZIAŁ W KONFERENCJI:

Zgłoszenia prosimy dokonać do dnia 22 maja 2023 r. poprzez panel mDoradca.


Udział on-line:

•    dla doradcy podatkowego niezalegającego z opłatą za składki członkowskie wynosi 150 zł.

•    dla doradcy podatkowego zalegającego ze składkami do 360 zł wynosi 600 zł.

•    dla doradcy podatkowego zalegającego ze składkami powyższej 360 zł wynosi 1000 zł.

  • dla pracownika doradcy podatkowego wynosi 150 zł.Szczegółowe informacje dotyczące poruszanych zagadnień, prelegentów oraz materiały konferencyjne znajdą Państwo na stronie https://debata.kidp.pl/

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x