ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - w sprawie wyboru firmy cateringowej na przygotowanie bankietu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa firmy cateringowej na przygotowanie bankietu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego 11 maja 2017 r.

Postępowanie ofertowe na wybór terenu, a także niezbędnych usług związanych z organizacją w/w wydarzenia, prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów. Mazowiecki Oddział KIDP zastrzega sobie prawo do wyboru jedynie interesującej go części ze złożonej oferty.

Specyfikacja oferty:

Nazwa imprezy: Dzień Doradcy Podatkowego

Miejsce: Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5 Warszawa

Termin:11.05.2017 r.

Liczba gości: 850-1000 osób

Czas trwania cateringu

· Pierwsza część – 19.00 – 20.00 (Przed występem)

· Druga część – Bankiet po koncercie godz. 22.00 - 23.30 Sprzątanie 23.30-24.30

1. Założenia do pierwszej części (w godzinach 19.00 -20.00)

- kieliszek wina na przywitanie gości (butelka/8-9kieliszków)

- kawa ciśnieniowa i z zaparzacza

- herbata wiele smaków

- woda gazowana/niegazowana

- soki 3-4 rodzaje

- drobne przekąski (tartinki -3-4 rodzaje, słone/słodkie)

2. Założenia do drugiej części – bankiet:- czas trwania 22.00-23.30

- 3 lekkie ciepłe dania z dodatkami

- 2 zupy

- 3-4 przekąski zimne

- 3-4sałatki,

- 2-3 desery,

- owoce

- woda/soki /kawa/herbata - jak w części I.

- wino białe/czerwone - butelka/ 4osoby

Dodatkowe oczekiwania: obsługa kelnerska, stoliki koktajlowe umożliwiające konsumpcję dań na stojąco (ilość), wskazanie gramatury dań, porcji, napoi, liczebność obsługi, zastawa stołowa.

Konieczne referencje ze wskazaniem wielkości i rodzaju obsługiwanych imprez cateringowych.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).

- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na przygotowanie bankietu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

Oferent powinien wskazać termin związania z ofertą, przy czym nie może być on wcześniejszy niż 14.04.2017 r. plus 10 dni na podpisanie umowy.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- cenę na uczestnika, z uwzględnieniem różnej liczby uczestników;

- projekt umowy;

Dodatkowe warunki przygotowania oferty:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;

2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;

3. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
DATA PUBLIKACJI: 2017-02-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x