Aktualność: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ PIKNIKU ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Zamawiający) informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na organizację VIII Integracyjny Piknik Zawodów Zaufania Publicznego dnia 10 czerwca 2017 r.

Postępowanie ofertowe na wybór terenu, a także niezbędnych usług związanych z organizacją w/w wydarzenia, prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów. Dopuszcza się składanie ofert pełnych oraz częściowych obejmujących wybrane przez oferenta zagadnienia. Jednocześnie Mazowiecki Oddział KIDP zastrzega sobie prawo do wyboru jedynie interesującej go części ze złożonej oferty.

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych poszukuje podmiotu/podmiotów, które zapewnią 10 czerwca 2017 r. na terenie bazy Szwadronu Kawalerii Honorowej Wojska Polskiego w Starej Miłosnej:

- małe (10-20 os.) i duże namioty rekreacyjne (100 - 200 os.) do spędzania czasu na powietrzu wraz z miejscami siedzącymi dla 1000 osób.

- oprawy muzycznej (wraz z prowadzącym imprezę), w tym sceny, parkietu, a także zaplecza technicznego (nagłośnienie, okablowanie, zasilanie - zapewnienie prądu do muzyki i wszystkich zabaw (pompy, światło, dmuchawy itd.).

- cateringu dla 200 vipów obejmujący zimne i ciepłe przekąski, softy, kawa/herbata, piwo/wino.

- wystawienie komercyjnych stanowisk z jedzeniem i napojami - softy, kawa/herbata, piwo/wino.

przy założeniu możliwości wystawienia własnych komercyjnych stanowisk(stanowisk handlowych) dla innych uczestników pikniku (ilość do uzgodnienia);

- zaplecze sanitarne obejmujące toalety oraz umywalki z ciepłą wodą;

Przewidywana liczba uczestników to 5.000 - 7.500 osób. Czas trwania pikniku to 8 godzin (10.00 – 18.00). W ofercie należy uwzględnić rozstawienie stoisk do godz. 10.00 oraz i posprzątanie do godz. 20.00.

Tematem przewodnim imprezy ma być styl warszawski.

Dodatkowe założenia: ochrona; opieka policji i straży pożarnej; opieka medyczna (karetka); nauka pierwszej pomocy; ubezpieczenie uczestników; namiot dla mamy z dzieckiem; kącik emeryta; zadaszona scena; agenda z planem imprezy; opaski dla uczestników; Dodatkowe atrakcje będą mile widziane.

Prosimy aby składane oferty posiadały informacje o pokryciu kosztów sprzątnięcia własnych stanowisk i wytworzonych w czasie imprezy nieczystości.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, zeskanowana na nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive).

- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na organizację VIII Integracyjnego Pikniku Zawodów Zaufania Publicznego” i przekazana do siedziby Zamawiającego;

- złożona wraz z terminem ważności do 10 kwietnia 2017 r.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Biura Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- cenę na uczestnika, z uwzględnieniem różnej liczby uczestników;

- projekt umowy;

Dodatkowe warunki przygotowania oferty:

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;

2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;

2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;

3. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-13 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x