Informacja o obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rejestracji punktów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,


Komisja Szkoleń Mazowieckiego Oddziału KIDP informuje, iż obecny Cykl Szkoleniowy rozpoczął się 1 stycznia 2019 r. i kończy się 31 grudnia 2020 r.

Przypominamy, że doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania w tym okresie minimum 32 punktów, przy czym w jednym roku powinien uzyskać minimum 8 punktów. Rejestracja punktów powinna się odbywać niezwłocznie, jednakże nie później niż do 31 marca roku następującego po roku, w którym zdarzenia miały miejsce.

Obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych objęci są wszyscy doradcy podatkowi wykonujący zawód, z wyjątkiem doradców podatkowych, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego wykonujących pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego. Osoby, które rozpoczęły wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania cyklu, objęci są obowiązkiem w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca okresu.
Rejestrować punktów nie muszą doradcy podatkowi nie wykonujący zawodu przez cały okres 2019/2020.  

Termin rejestracji punktów za rok 2020 upływa z dniem 31 marca 2021 roku. Liczbę uzyskanych punktów można sprawdzić w panelu mDoradca.

W panelu mDoradca można samodzielnie zarządzać wprowadzaniem punktów. W tym celu należy samodzielnie zgłosić formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wpisując wszystkie dane dotyczące odbytego szkolenia, wygłoszenia wykładu lub wydanej publikacji. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest załączony przez doradcę podatkowego do internetowego formularza skan certyfikatu, korespondencji mailowej a poświadczeniem wydania publikacji będzie załącznik z obrazem artykułu, okładki lub spisu treści książki (w zależności od charakteru wydawnictwa). Obraz można uzyskać za pomocą skanera lub aparatu cyfrowego. Na certyfikacie szkoleniowym powinny znaleźć się informacje takie jak: tytuł szkolenia, data szkolenia, liczba godzin szkoleniowych, natomiast na poświadczeniu wydania publikacji powinny być widoczne: data wydania publikacji, miejsce publikacji, tytuł, imię i nazwisko autora.

Aktualnie Komisja Szkoleń pracuje nad programem szkoleń organizowanych w grudniu 2020 r. oraz 2021 r. Przypominamy i zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zasobów edukacyjnych platformy mDoradca, które można znaleźć pod adresem https://mdoradca.krdp.pl

Wszystkie zorganizowane dotychczas szkolenia przez Mazowiecki Oddział KIDP a także inne Regionalne Oddziały KIDP są udostępnione bezpłatnie i można w ramach tego typu e-lerningowych szkoleń uzyskiwać punkty w celu wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Z poważaniem

Komisja Szkoleń
Mazowiecki Oddział KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2020-11-30 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 669 033 917, 723 575 701

x
x