Aktualność: Pomoc w płaceniu składek

Pomoc w płaceniu składek


W ostatnich dniach pojawiło się wiele pytań od doradców podatkowych na temat możliwości zrezygnowania z poboru składek przez KIDP na czas epidemii w Polsce. Poniżej zamieszczamy artykuł Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych, który wyjaśnia na jaką pomoc w tej kwestii mogą liczyć doradcy podatkowi.


Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, Doradcy Podatkowi.


W związku z tym, iż w nawiązaniu do obecnej sytuacji epidemiologicznej, przekładającej się na kondycję ekonomiczną naszych kancelarii, wśród wielu głosów pojawiły się również postulaty zwolnienia Członków naszej Izby z obowiązku opłacenia składek „in gremio”, chciałbym wyjaśnić otoczenie prawne instytucji składki członkowskiej i związane z nim możliwości stosowania ulg w tym zakresie.


Otóż podstawowymi uregulowaniami związanymi z pobieraniem składek są zapisy ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Decyzja każdej osoby o wykonywaniu zawodu Doradcy podatkowego, obok konieczności wypełnienia szeregu wymogów formalnych, wiąże z akceptacją obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego, zwanego Krajową Izbą Doradców Podatkowych, co wynika wprost z art. 47 ust. 2 u.d.p. Konsekwencją w/w decyzji jest realizacja obowiązków wynikających z przynależności do Izby, w tym m.in. obowiązku podyktowanego  art.  36 pkt. 3 u.d.p. zgodnie z którym, doradca podatkowy obowiązany jest w szczególności regularnie opłacać składkę członkowską. Składki Członków Izby przeznaczone są na finansowanie realizacji ustawowych zadań nałożonych na samorząd, z których jako najważniejsze należy wymienić prowadzenie listy doradców podatkowych oraz rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, a także podejmowanie decyzji w sprawach wpisu lub skreśleń w tych ewidencjach. Ponadto na samorząd nałożono szereg innych, nie mniej ważnych zadań związanych z pieczą nad prawidłowym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego przez Członków Izby. Zauważyć należy ponadto, iż wpływy ze składek stanowią ok. 70 % wpływów Izby i wobec ograniczonych innych możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorząd, są podstawowym źródłem finansowania wypełniania zadań Izby. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 5 u.d.p. wysokość składki członkowskiej ustala zjazd. Zgodnie z Uchwałą nr 55/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. od dnia 1 stycznia 2012 r. składka wynosi 80,00 zł miesięcznie.


Kolejnym uregulowaniem dotyczącym obowiązku opłacania składek jest Statut KIDP oraz Uchwała nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Oba akty prawa wewnętrznego uchwalane są przez Zjazd KIDP.


Zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 1 Statutu KIDP działalność Izby finansowana jest z majątku Izby, który powstaje w szczególności ze składek członkowskich. Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu KIDP ustalono, iż na działalność i funkcjonowanie poszczególnych Regionalnych Oddziałów Izby oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego i Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego przeznacza się odpowiednio 85% i 67 % wpływów ze składek, w zależności od liczebności danego oddziału (poniżej lub powyżej 300 członków), a na działalność i funkcjonowanie Rady oraz pozostałych organów Izby przeznacza się wpływy z opłat wpisowych i pozostałą część wpływów uzyskanych ze składek.

Jeżeli chodzi o uchwałę finansową, to zgodnie z treścią jej § 1 ust. 1, gospodarkę finansową Krajowej Izby Doradców Podatkowych, prowadzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych, natomiast zgodnie z ust. 2 gospodarkę finansową regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą z upoważnienia Rady zarządy regionalnych oddziałów Izby. Zgodnie z §6 ust. 3 tejże uchwały finansowej Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzję o:

a) zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich,

b) umorzeniu naliczonych składek członkowskich.


Procedurę postępowania w obu w/w postępowaniach regulują obecnie uchwały:

- nr 818/2019 KRDP z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia procedury umarzania naliczonych i  niezapłaconych składek członkowskich,

- nr 819/2019 KRDP z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia procedury zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.


W celu realizacji w/w uchwał powołano:

- Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich (Przewodnicząca – Kol. Iwona Nowaczyk),

- Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich (Przewodnicząca – Kol. Ewa Jakubczyk).


Dodatkowo Krajowa Rada Doradców Podatkowych na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 Statutu KIDP w zw. z art. 36 pkt 3 u.d.p. Uchwałą nr 560/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich, ustaliła zasady rozkładania składek członkowskich na raty. Do rozpatrywania wniosków o rozłożenie na raty składek członkowskich wyznaczono skarbnika KRDP Kol. Tomasza Ziółkowskiego.


    Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej uregulowania, należy wskazać, iż zarówno konstrukcja przepisów prawa ogólnego jak i wewnątrzkorporacyjnego, a także stosowane w Izbie zasady pobierania i rozliczania składek członkowskich, wskazują na oparcie całego systemu składkowego na indywidualnym charakterze tego obowiązku. Zarówno dystrybucja strumieni finansowych wewnątrz Izby (podział składek pomiędzy Regionalne Oddziały a KRDP i pozostałe organy Izby) jak i rozliczanie realizacji tego obowiązku opiera się na indywidualnym (imiennym) rozliczaniu wpłat. W ślad za tym, również system pomocowy zorganizowany został imiennie. Począwszy od treści przepisu §6 ust. 3 uchwały finansowej (zjazdowej), zgodnie z którym Rada może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podejmować decyzje o zwolnieniu w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich lub umorzeniu naliczonych składek członkowskich, która to treść wskazuje na indywidualny i uznaniowy charakter takich decyzji, poprzez uchwalone na podstawie tego przepisu procedury pomocowe o charakterze wyłącznie indywidualnym, a skończywszy na statutowym obowiązku KRDP zarządzania majątkiem i funduszami Izby w sposób racjonalny, nie wydaje się, aby było możliwe prawnie, a w związku z tym zasadne ogólne (in gremio) zwolnienie Członków Izby z obowiązku opłacania składek członkowskich.


    Obok wyżej wymienionych przesłanek wskazać należy, iż pomimo trudnej sytuacji w kraju, nikt nie zwolnił samorządów zawodowych (w tym również KIDP) z nałożonych nań obowiązków. Izba nadal musi ponosić koszty związane z tymi obowiązkami. W celu ich realizacji, obok pracy społecznej Członków Izby, Izba zatrudnia w Regionalnych Oddziałach oraz w Biurze KIDP pracowników, którzy cały czas świadczą pracę. Muszą być realizowane stałe umowy z kontrahentami, niezbędne dla funkcjonowania Izby, dokonywane są wpisy i skreślenia na liście doradców podatkowych oraz w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Krótko mówiąc, pomimo trudnego okresu Izba funkcjonuje, co rodzi również konieczność ponoszenia wydatków.


    Kolejnym powodem dla odrzucenia tego typu rozwiązań pomocowych jest fakt, że wszyscy jako Członkowie Izby wykonujemy swoją pracę w bardzo zróżnicowanych organizacyjnie podmiotach, począwszy od jednoosobowych kancelarii w małych miejscowościach, a skończywszy na dużych firmach zatrudniających nawet kilkuset doradców podatkowych. W mniejszych firmach doradcy podatkowi sami opłacają swoje składki, w tych większych często robią to firmy. To zróżnicowanie organizacyjne nie jest jedynym wpływającym na możliwość opłacania składek. Nasz kancelarie są również zróżnicowane pod względem ekonomicznym. Trudno tu o porównywanie poszczególnych pomiotów, ale z pewnością przyznawanie ulg równych dla wszystkich, nie byłoby poczytywane jako sprawiedliwe, ani też jako racjonalne z punktu widzenia dbania o majątek Izby która nas skupia.


    Następnym argumentem jest fakt, iż struktura Izby jest zorganizowana w ten sposób, że obecnie składa się ona z 16 Oddziałów Regionalnych, których działalność finansowana jest w znacznym zakresie z wpływów ze składek Członków danego Regionu. Regionalne jednostki organizacyjne Izby realizują gros działań bezpośrednio wśród swoich członków na swoim terenie. W tym ich nikt nie zastąpi. Są to działania których nie da się przeprowadzić z poziomu centrali. A na podstawie uchwały finansowej gospodarkę finansową Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzą z upoważnienia Rady właśnie zarządy tychże Regionalnych Oddziałów Izby. Decyzja o ogólnym zwolnieniu z wpłaty składek, odcięłaby automatycznie Regiony od finansowania, a w przypadku najmniejszych Regionów, spowodowałaby wprost ich likwidację ekonomiczną. Nadmienić również trzeba, iż zgodnie z procedurami pomocowymi opartymi o §6 ust. 3 tejże uchwały finansowej Regionalne Oddziały w przypadku indywidualnej procedury pomocowej opiniują wnioski pomocowe swoich członków, gdyż to one na poziomie swojego środowiska najlepiej orientują się w potrzebach udzielenia pomocy poszczególnym osobom, a ich opinie są w pierwszym rzędzie brane pod uwagę przez wskazane wyżej zespoły.


    Należy również przypomnieć, że w obliczu odwołania wszelkich szkoleń i konferencji, podjęta została decyzja o uruchomieniu tego typu działań za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Ta forma szkoleń będzie otwarta dla wszystkich Członków Izby już od kwietnia 2020r. i będzie dostępna za pośrednictwem platformy mDoradca. Podjęto również decyzję, że w okresie zawieszenia tradycyjnych szkoleń, będzie to się odbywało nieodpłatnie. Tym samym Izba ponosić będzie koszty organizacji tych działań, bez uzyskiwania jakikolwiek wpływów z tego tytułu.

   

    Z przedstawionych wyżej przyczyn prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i etycznych nie jest możliwe podjęcie przez KRDP decyzji w sposób ogólny zwalniającej z wpłaty składek członkowskich wszystkich Członków Izby. Przedstawiona argumentacja wskazuje, że w przypadku naszej Izby należy pozostawić indywidualne procedury pomocowe, kładąc nacisk na ich ułatwienie i przyśpieszenie. Jest to szczególnie istotne obecnie w sytuacji, w której z jednej strony pojawiają się u niektórych Członków Izby faktyczne problemy finansowe, a z drugiej strony gremia powołane do udzielenia ulg są skazane na pracę zdalną.  Jednocześnie jednak trzeba podkreślić, że członkowie wymienionych Zespołów jak i skarbnik KRDP zadeklarowali niezwłoczne rozpatrywanie składanych wniosków o udzielenie pomocy w zapłacie składek.

   

    Poinformować również należy, że pomimo utrudnień logistycznych, cały czas pracuje  Prezydium KRDP, Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP, pracownicy Biura KIDP oraz Biur w Regionalnych Oddziałach, a także wszystkie organy KIDP.


                                                                                                                   Skarbnik KRDP
Tomasz Ziółkowski


PRZYDATNE LINKI:


Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek członkowskichWniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich


Uchwała i wniosek w sprawie umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich


DATA PUBLIKACJI: 2020-04-03 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x