Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826),doradca podatkowy podejmujący inną działalność gospodarczą lub inne zatrudnienie wykraczające poza zakres czynności doradztwa podatkowego sensu stricto, obowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić pisemnie o tym fakcie Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Doradca podatkowy prowadzący już działalność gospodarczą, o której mowa w art. 31 ust. 2-4 ustawy o doradztwie podatkowym w brzmieniu sprzed wejścia w życie noweli z dnia 10 czerwca 2010 roku (a więc przed 7 sierpnia 2010 roku), np.: w zakresie prowadzenia rozliczeń innych zobowiązań publicznoprawnych, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych czy w zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa, nie jest zobowiązany zawiadamiać o tym fakcie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w trybie przewidzianym w   przepisie art. 31 ust. 2 najnowszej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

Doradca podatkowy jest natomiast obowiązany pisemnie powiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach dotyczących zakresu prowadzonej innej działalności gospodarczej lub podejmowanego innego zatrudnienia w terminie 30 dni od zaistnienia tychże zmian, w myśl regulacji art. 31 ust. 2 znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym.

DATA PUBLIKACJI: 2010-09-13 + pozostałe aktualności